MFPK - Poręczenia

Poręczenia

Oferujemy swoje usługi mikro, małym i średnim przedsiębiorcom nie tylko prowadzącym już działalność gospodarczą, ale również służymy pomocą podmiotom ją rozpoczynającym.

Kto może ubiegać się o poręczenie?

O poręczenie ubiegać mogą się podmioty gospodarcze:

 • będące krajową osobą fizyczną, osobą prawną lub spółką tych osób,
 • zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • mające siedzibę lub prowadzące działalność na obszarze województwa małopolskiego,
 • będące mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorcami spełniającymi warunki określone w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu,
 • będące przedsiębiorcami w rozumieniu art. 4. Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. 173 z 2004 r. poz. 1807 z późn. zm.)

Jakie są korzyści dla klientów?

 • Możliwość uzyskania kredytu lub pożyczki nawet przy niewystarczających własnych zabezpieczeniach spłaty zobowiązania,
 • Poręczenie jest ważne przez cały okres obowiązywania umowy kredytowej lub pożyczkowej,
 • Minimum formalności - nie składa się innych dokumentów niż te, które są wymagane przez instytucję kredytującą,
 • Krótki okres rozpatrzenia wniosku o poręczenie,
 • Formalności związane z otrzymaniem poręczenia mogą być wykonywane w instytucji kredytującej, w której został złożony wniosek o kredyt (pożyczkę) i poręczenie,
 • Stosunkowo niskie koszty w porównaniu z innymi dostępnymi zabezpieczeniami.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007 - 2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności                 Województwo Małopolskie                 Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego