MFPK - MRPO

MRPO

W ramach środków pozyskanych z MRPO na lata 2007-2013 został wyodrębniony fundusz poręczeniowy GALICJA, który uzyskał dofinansowanie w kwocie 7 mln zł.
W ramach tego projektu Fundusz może udzielać poręczeń dla kredytów/pożyczek przeznaczonych na rozwój przedsiębiorstwa.
Kwota jednostkowego poręczenia może wynieść do 80% wartości kapitału kredytu/pożyczki, jednak nie więcej niż 400 tys. zł.
Zgodnie z przyjętą Tabelą opłat i prowizji, brak jest opłaty za rozpatrzenie wniosku, a prowizja wynosi 100 zł niezależnie od wartości poręczenia.
Poręczenia udzielane z projektu MRPO stanowią pomoc de minimis.

Przedmiot poręczenia

Kredyt/pożyczka poręczana w ramach projektu winna być przeznaczona na:

 • zakup środków trwałych lub wyposażenia (a w szczególności zakup maszyn, urządzeń, aparatury, ręcznych narzędzi pracy),
 • wydatki inwestycyjne obejmujące zakup nieruchomości, przedsiębiorstwa lub jego części,
 • wydatki inwestycyjne obejmujące koszty budowy, rozbudowy, modernizacji obiektów produkcyjnych, usługowych lub handlowych,
 • zakup środków transportu oraz pojazdów specjalistycznych,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych,
 • zakup innych inwestycji wskazanych przez Wnioskodawcę,
 • środki obrotowe dla firm w początkowej fazie działalności (działających nie dłużej niż 2 lata).

Kredyt/pożyczka poręczana w ramach projektu nie może być przeznaczona na:

 • działalność bieżącą (wynagrodzenia pracowników, opłacenie składek społecznych i podatków),
 • zakup środków transportu w przedsiębiorstwach posiadających kod PKD związany z działalnością transportową,
 • pokrycie kosztów, które zwracane bedą w całości ze środków publicznych (np. VAT),
 • pokrycie kosztów, które zwracane bedą częściowo ze środków publicznych jeżeli spowoduje to przekroczenie niedozwolonej pomocy publicznej (np. dotacje).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007 - 2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności                 Województwo Małopolskie                 Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego